REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „FIT LATO W STUDIO SANTE”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej o nazwie „Fit lato w Studio Sante”, zwanej dalej Akcją promocyjną.
 2. Korzystając z Akcji promocyjnej, uczestnik Akcji promocyjnej (zwany dalej Uczestnikiem) akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 3. Organizatorem Akcji promocyjnej jest SANTE A. Kowalski sp.j. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000050433, NIP 5241006610, REGON 010827252, zwana dalej Organizatorem.
 4. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. (zwana dalej Okresem Trwania Akcji)
 5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej sante.pl. i www.studiosante.pl oraz w recepcji Studio Sante Uzdrowisko Miejskie przy ul. Jagiellońskiej 55A w Warszawie.

§2 Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnikami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, nabywające Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są Pracownicy Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest zakup przez Uczestnika następującego produktu spożywczego:
  a.„Sante Fit” o smaku Truskawka Malina Wiśnia, w opakowaniu 225 gram lub
  b.„Sante Fit” o smaku Żurawina Jagoda Kamczacka Goji, w opakowaniu 225 gram lub
  c.„Sante Fit” o smaku Żurawina Borówka, Goji, w opakowaniu 225 gram

 

zwane dalej Produktami promocyjnymi.

 1. W celu skorzystania z Akcji promocyjnej, Uczestnik powinien:
  a. Zakupić 1 (słownie: jedno) opakowanie Produktu promocyjnego,
  b. Okazać i wydać puste opakowanie Produktu promocyjnego pracownikom recepcji Studio Sante Uzdrowisko Miejskie,
  c. Zakupić usługę wskazaną w §4 ust 5 w Studio Sante Uzdrowisko Miejskie w Okresie Trwania Promocji.
 2. Akcja promocyjna polega na udzieleniu Uczestnikowi rabatu w wysokości 10% na jedną wybraną usługę świadczoną przez Organizatora w Studiu Sante Uzdrowisko Miejskie przy ul. Jagiellońskiej 55A w Warszawie
  a. Na wybraną usługę w Strefie Spa Studio Sante
  b .Na wybraną usługę w Stefie Wellness Studio Sante

Akcja promocyjna nie obejmuje usług Bistro Sante.

 1. Rabat, o którym mowa w ust. 4 zostanie udzielony na usługę określoną w §2 ust 4 lit c) wybraną przez Uczestnika z listy usług wskazanych w §2 ust 5 (dalej Usługa promocyjna).
 2. Rabat na Usługę promocyjną zostanie udzielony od regularnej ceny brutto w cenniku obowiązującym w dniu zakupu Usługi promocyjnej. Rabat może być łączony z promocją „Akcja Lato”, o ile Uczestnik w dniu nabycia Usługi promocyjnej ma prawo do skorzystania z promocji „Akcja Lato”. Z wyjątkiem wskazanym w zdaniu powyżej, rabatu na Usługę Promocyjną nie może łączyć się z innymi promocjami obowiązującymi w Studio Sante Uzdrowisko Miejskie.
 3. W sytuacji, w której Uczestnik zakupi jednorazowo kilka usług, o których mowa w §2 ust. 5 na warunkach wskazanych w §2 ust 4 (przykładowo zabieg + wejście na strefę saun i basenów ), rabat w wysokości 10% zostanie naliczony tylko do jednej, wybranej przez Uczestnika Usługi promocyjnej.
 4. Jedno opakowanie Produktu promocyjnego upoważnia Organizatora do naliczenia rabatu wyłącznie dla 1(słownie: jednej) wybranej Usługi promocyjnej.
 5. Skorzystanie z Usługi promocyjnej jest możliwe w dniach i godzinach otwarcia Studio Sante Uzdrowisko Miejskie. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia danych usług z oferty Studio Sante Uzdrowisko Miejskie lub czasowego zamknięcia całego obiektu ze względu na ważny interes np. przerwa techniczna. Organizator zobowiązuje się uprzednio poinformować o tym fakcie klientów na stronie internetowej studiosante.pl
 6. Uczestnik nie ma prawa do wymiany Produktu promocyjnego na środki pieniężne..

 

§3 Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej powinny być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: reklamacje@studiosante.pl z dopiskiem „Reklamacja do Akcji promocyjnej „Fit lato w Studio Sante”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji osoby zgłaszającej reklamację, a także opis i powód reklamacji.
 3. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które wpłyną po tej dacie nie będą rozpatrywane.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest wiążąca i ostateczna.
 5. Składanie i rozpatrywanie reklamacji Produktów promocyjnych lub usług Studio Sante Uzdrowisko Miejskie uregulowane jest odrębnymi przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz wewnętrznymi regulaminami Organizatora znajdującymi się na stronach internetowych sante.pl i www.studiosante.pl.
 6. Dane osobowe podane w reklamacji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) i w związku z tym Organizator informuje, że:
  a. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator
  b. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@sante.pl
  c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji związanej z Akcją promocyjną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  d. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora (Organizatora) w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  e. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
  f. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu reklamacji.
  g. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  h. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

§4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość niniejszego Regulaminu, jeżeli bierze lub brał udział w Akcji promocyjnej.
 3. Zasady Akcji promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Akcji Promocyjnej mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Akcji promocyjnej, jeżeli jest to uzasadnione celem Akcji promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie również prawo przerwania Akcji promocyjnej w razie zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Akcji promocyjnych przed dokonaniem zmiany.
 6. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.