Regulamin strony

Regulamin korzystania z serwisu

I.Postanowienia ogólne

 1. Strona pod domeną https://www.sante.pl/ jest stroną o charakterze informacyjnym i jest prowadzona w celu prezentowania za pośrednictwem sieci Internet oferty produktowej i usługowej Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) (dalej „Strona”).
 2. Administratorem Strony jest spółka Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050433, NIP 524-10-06-610, REGON 010827252 (dalej Sante).
 1. Serwis jest prowadzony i funkcjonuje zgodne z zasadami Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu.
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Serwis – system stron www funkcjonujący pod domeną www.sante.pl prowadzony przez Sante w celu o którym mowa w § 1 Regulaminu;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny pod adresem https://www.sante.pl/
 • Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu;

6. Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno – promocyjnym, znajduje się: formularz umożliwiający przesyłanie zapytań ofertowych bądź informacyjnych do Sante oraz formularz subskrypcji – newsletter umożliwiający wpisanie się na listę subskrybentów.

II. Usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. Usługa świadczona drogą elektroniczną tj. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Sante za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej usług Sante, prezentacji informacji handlowych dotyczących Sante i jego usług, udostępnianiu formularza kontaktowego stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 3. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, w tym umożliwiających zawarcie z Sante umowy dotyczącej produktów i usług Sante, a w szczególności polega na:
  a. udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji handlowych dotyczących Sante i produktów oraz usług oferowanych przez Sante;
  b.umożliwieniu na indywidualne żądanie Użytkownika komunikacji z Sante, w celu zawarcia umowy,
  c.udostępnianiu formularza kontaktowego, umożliwiającego wysłanie poprzez system informatyczny wiadomości do Sante.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować:
  a. połączeniem z siecią Internet;
  b. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, akceptującymi pliki „cookies”, w tym takich jak popularne przeglądarki internetowe: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari itp.

III. Dane osobowe

 1. Dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w formularzu kontaktowym lub subskrypcji są przetwarzane zgodnie ogólnym rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Sante informuje iż:
  a.Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sante (adres powyżej).
  b.Sante wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@sante.pl
  c.Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celach przesyłania informacji o charakterze reklamowym i handlowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  d.Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  e.Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
  f.Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przezx Użytkownika.
  g.Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  h.Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  i.Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  j.Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne
  k.Dane użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniony przez Sante, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie obowiązują w stosunku do umów zawartych przed dokonaniem zmiany, a zmiana jest wiążącą dla Użytkownika wyłącznie po jej udostępnieniu. W szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Użytkownik rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem.
 2. Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu oraz informacje o naruszeniach Regulaminu dokonanych przez Użytkowników, można zgłaszać na adres korespondencyjny Sante pod adresem sklep@sante.pl.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu Sante na Stronie (np. tekst i obrazy) stanowią własność Sante lub jej licencjodawców.